Fusion Nørup og Lihmskov Vandværker

Nørup og Lihmskov Vandværker har fusioneret aftale er underskrevet 12-08-2019. Dato er sat til 31-12-2019, hvor arbejde forventes færdig.

Denne side vil give oplysninger om status.

Aftale med entreprenør er på plads og gravearbejde forventes at starte til oktober 2019.

Der skal lægges et forsynings rør fra Nørup VV til Lihmskov VV, dele af Lihmskov rørsystem bliver udskiftet pga tilstand, alle vandmålere skal udskiftes til model med fjern-aflæsning, Lihmskov VV skal nedlægges, boringer lukkes.

30-10-2019: Anlægsarbejde er igang, startet ved hovedledning nord for Lille Ravningvej, ledning op til Bredsten Landevej på plads.

19-12-2019: Hovedledning er færdig frem til krydset Ladegårdsvej og Lihmskovvej. Gravearbejde stoppet intil 6/1-2020 på grund af juleferie.

Ultimo januar kobles hovedledning på Lihmskov ledningsnet ved Lihmskovvej 21.

 23-01-2020: Lihmskov VV ledningsnet er tilsluttet Nørup VV, Lihmskov VV er lukket ned, boringer vil blive lukket, bygning revet ned.

Næste etape er stikledninger og udskiftning af hovedledning ud mod Blue Horse.

 

Kære Alle

På den ekstraordinære generalforsamling i Lihmskov Vandværk d. 25/6 2019 blev bl.a. besluttet,

at Andelsselskabet Lihmskov Vandværk lukkes og aktiver og forbrugere overgår til Nørup Vandværk pr. 1. januar 2020.

i henhold til den med Nørup Vandværk udarbejdede aftale om fusion, udsendt og gennemgået ifbm generalforsamlingerne.

Vi aflæser målere ved årsskiftet som vanligt, og fusionen er herefter en realitet.

Grundet vejrlig og generelt mange arbejdsopgaver for vores entreprenør forløber selve anlægsarbejdet ikke med den hast, vi havde forventet. Etablering af den 3,5 km lange hovedledning forventes først at være på plads ultimo januar, hvorefter udskiftning af stikledninger forventes igangsat. Udskiftning af vandmålere forventes påbegyndt primo januar.

Vi informerer løbende de forbrugere, der vil blive påvirket, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Med ønske om god jul og godt nytår

Gert Jørgensen, Ladegårdvej 6 (formand, 20323840)

Bjarke Poulsen, Ladegårdvej 14 (kasserer, 40348480)

Klaus Enevoldsen, Søgårdvej 3 (sekretær, 20435130)

 

Kære Alle

Til jeres orientering er nedlægning af 3,5 km  vandledning tilendebragt og vi nyder nu vand fra Nørup Vandværk. Etablering af stikledninger langs de 3,5 km, er ved at være tilendebragt og 15 nye målere er monteret ved de nye stikledninger.

Vi skal nok forvente, at skal se på  afspærringen langs vejen lidt endnu, da jorden er for våd til at reetablere færdig. Det drejer om Ladegårdvej og en del af Lihmskovvej.

Næste etape fra Lihmskov by til Blue Horse er udsat til sidst februar/først marts, på grund af føret.

Vi har aftalt, at jeg fortsætter som Lihmskov VV repræsentant i Nørup VV bestyrelsen.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at henvende jer.

Venlig hilsen

Klaus Enevoldsen, Søgårdvej 3 (sekretær Lihmskov Vandværk, 20435130/Best. mdl. Nørup VV.)

 

Fusion komplet, lednings arbejde er færdig, Lihmskov VV boringer er lukket og vandværk er fjernet. 

Budget passer med et plus på Dkk 100.000, overskud fra Lihmskov VV drift Dkk 130.000 højere end estimeret ved budgetlægning for projekt.

Kommunelån optages iht til budget. Fastafgift for tidligere Lihmskov VV forbrugere bliver som iht takstblad 2019/2020